Wedstrijdreglement

(Versie 1.1 – maart 2012)
ARTIKEL 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Internet Publishers BVBA (ondernemingsnummer BE0838049217), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Schoolstraat 18 te 2970 Schilde  (hierna “IP” genoemd).
ARTIKEL 2. De wedstrijd heeft geen aankoopverplichting. De start- en einddatum zijn vermeld in artikel 3. Deelname aan de wedstrijd is enkel voorbehouden aan inwoners van België.A
RTIKEL 3. De wedstrijd start op 24 september 2015 en eindigt op31 december 2015 om 23:59 uur.Om geldig deel te nemen moet de deelnemer voor de einddatum:

 • deelnemen via het online formulier via de Mamaenmeer website
 • alle verplichte velden invullen
 • zijn/haar profielgegevens correct en volledig invullen
 • de volgende vragen zo exact mogelijk beantwoorden: niet van toepassing voor deze wedstrijd.

ARTIKEL 4. Prijs te winnen:

 • 2 x Lilliputiens Vicky de ontdekkingskoe.
  Vicky is een sympathieke en superzachte koe boordevol verrassingen. Druk op haar snuit en ze laat een vrolijk geloei horen. Haar dikke buik verbergt een boek met boerderijdieren die de kleintjes stimuleren om de eerste gebaren aan te leren. Vicky is 25 x 15 cm. groot. Leeftijdsindicatie vanaf 6 maanden.

ARTIKEL 5. De winnaar is de deelnemer die voldoet aan de voorwaarden beschreven in dit reglement, die juist antwoordt op de wedstrijdvragen en die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert. Dit moet gebeuren voor de einddatum van de wedstrijd, vastgesteld in artikel 3. In het geval van een ex aequo, wordt de persoon die het eerst het juiste antwoord heeft gegeven op de wedstrijdvragen en het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert, aangeduid als winnaar. In geval van dan nog ex aequo zal loting de winnaar bepalen.

ARTIKEL 6. De winnaar(s) word(t)(en) persoonlijk verwittigd op basis van zijn/haar profielgegevens. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft.

ARTIKEL 7. IP behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. IP kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege IP.

ARTIKEL 8. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege IP zijn zonder verhaal.

ARTIKEL 9. De wedstrijd staat open voor alle personen die ouder zijn dan 18 jaar  op het moment van deelname en die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van IP, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van IP, voor te leggen.

ARTIKEL 10. In geval van overmacht, niet voorziene gevallen in het reglement of in geval van onenigheid, zal Maldini de nodige beslissingen nemen om een goed verloop van deze wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn bindend en onbetwistbaar.

ARTIKEL 11. Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van dit wedstrijdreglement zonder enig voorbehoud. Geen enkele onenigheid omtrent de formulering en antwoorden van de vragen wordt aanvaard. De deelnemer kan zoveel deelnemen als gewenst, voor zover er aan de deelnemingsvoorwaarden voldaan wordt. IP behoudt zich echter het recht voor om toepassing te maken van artikel 12.

ARTIKEL 12. Er wordt slechts één prijs toegekend per thuisadres, emailadres of gsmnummer, gebaseerd op de spelersgegevens waarover IP beschikt.

ARTIKEL13. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt IP zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van IP uit te sluiten.

ARTIKEL14. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan IP de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

ARTIKEL 15. De persoonsgegevens die IP verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan IP hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 16. Aanvulling reglement voor fotowedstrijden.

Foto’s van deelnemers die niet voldoen aan onderstaande eisen kunnen gediskwalificeerd worden:

 • Foto’s moeten in digitaal formaat ingestuurd worden.
 • Foto’s mogen niet meer dan drie jaar voor de deelnamedatum zijn getrokken zijn en mogen niet al eerder een prijs hebben gewonnen in  een andere IP fotowedstrijd.
 • Een lichte mate van bewerking, zoals het lichter of donkerder maken of het toepassen van een kleurcorrectie, is toegestaan.
 • Foto’s met frames of kaders zijn niet toegestaan.
 • Foto’s die een beeldhouwwerk, standbeeld, schilderij of ander kunstwerk bevatten worden toegestaan, zolang als het copyright op die kunstwerken niet geschonden wordt. Wanneer het werk van een ander gefotografeerd wordt, moet dat gebeuren als een object in zijn omgeving, en niet als een close-up van het werk van een ander.
 • De foto in zijn geheel, moet een werk van origineel materiaal zijn, genomen door de deelnemer. Door mee te doen aan de wedstrijd verklaart, erkent en garandeert de deelnemer dat de ingestuurde foto een origineel werk is, volledig en alleen gemaakt door de deelnemer, en dat het niet de rechten, handelsmerken, morele rechten, privacy rechten or intellectuele rechten van enkele persoon of entiteit schendt, en dat geen enkele andere partij enig recht, titel, aanspraak of belang in de foto heeft.
 • De ingestuurde foto mag geen aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten.

De foto met de meeste stemmen is winnaar. Als er sprake is van gelijk aantal stemmen wordt de winnaar aangewezen door IP. Winnaars krijgen per e-mail bericht van de uitslag. Beslissingen van IP zijn bindend.

Als de foto enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen op de foto voorkomen, is de deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren, voorafgaand aan het insturen van de foto, van alle overdracht en toestemming om de foto te publiceren.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer dat hij IP en haar partners, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclamebureaus, agenten en hun werknemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kan stellen voor claims, verliezen en schade die voortvloeit uit deelname aan deze wedstrijd of gerelateerde activiteiten, alsook uit de acceptatie, het gebruik, het misbruik of het bezit van de prijs.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT